Adobe Camera Raw 14.1قاچىلاش ۋە ئالدىن تەييارلىۋالغان لاھىيە ئۈنۈملەرنى قۇشۇش دەرىسلىكى (ھەر قايسى نەشىرىلىرىگە ئورتاق ماس كىلىدۇ)


软件特色

 即刻提高图像质量

 增强预览对话框中的超级分辨率使您可以快速提高图像分辨率,同时改善图像细节和色彩渲染。

 现已支持 Apple ProRAW 配置文件

 在 iOS 14.3 或更高版本中拍摄 ProRaw 图像,并使用新的配置文件在 Camera Raw 中轻松导入和编辑这些图像。

 其他增强功能

 在“胶片”部分中查找用于筛选照片并进行排序的新选项。您还可以根据需要快速对“编辑”面板进行重新排序。

 支持新型相机和镜头

 在包含受支持配置文件的完整列表中查找新添加的相机和镜头:

 支持的相机型号

 支持的镜头配置文件

软件功能

 1、调整曝光

 打开文件。云雾满盈的山巅是这幅照片的主体,所以我们首先对此进行调整,稍后再处理天空。将曝光设置为+0.30,提高画面整体亮度,然后将填充亮光设置为+19,显示远山的更多细节。

 2、调整反差

 接下来我们对画面从暗到亮的整体影调进行调整。首先将黑色设置为10,压暗前景岩石部分的阴影。然后将对比度设置为+41,提高雾霭亮度,增大其与中间调之间的反差。

 3、色彩与细节

 将自然饱和度设置为+57,如许做能增强前景中暖黄色秋草及后台中青山等景物的色彩饱和度,使照片中的不同景致的纹理更加凸起。将色温滑块移动至5600,给冷色的后台适当增添一丝暖调。

 4、添加渐变滤镜

 在拍摄时,如果能够完整反映天空细节,我们需要大幅缩小光圈。但这么做会使得背光的风物漆黑一片。选择渐变滤镜,将曝光设置为-2.15,对比度设置为-30。

 5、勾勒渐变

 在画面正上方单击,按住鼠标竖直向下拖动至山顶位置,创建渐变滤镜。如许做可以起到压暗天空,还原天空潜匿色彩及细节的目的。此外,如许做还能适当压暗远景处的层峦叠嶂,使其在画面中更加凸起。

 6、选择性调整

 从顶部的工具栏中选择调整画笔,将曝光设置为+0.35,尺寸设置为6,成仙设置为56。然后,提亮前景的碎石路。如许做能起到指导观众视线的感化。需要时,可以利用键盘上的“[”、“]”键调整笔刷大小。

 7、提亮雾气

 在调整画笔面板中选择新建选项,将曝光设置为+0.10,然后对远处的雾气进行调整,适当提高其亮度。随着雾气亮度提高,较暗的山峦显得愈加凸起。

 8、移除感光器污点

 选择缩下班具将画面放大至100%,然后选择污点去除工具,半径设置为4。按住空格键拖动画面,寻找画面中的感光器污点,在污点位置单击,利用附近的干净区域替代污点。

 9、收拾垃圾

 将污点去除类型设置为仿制,半径设置为10。在前景石头路上的垃圾处单击,生成一个红色的仿制圆圈。然后将绿色的取样圆圈拖动至干净的草地,取样点中的草地将会笼盖原先画面中的垃圾。

 10、降低噪点

 将画面放大至100%,如许有助于我们更加有用的判定画面降噪结果。选择细节调板,将削减杂色中的敞亮度选项设置为25,移除画面颗粒。接下来将色彩选项设置为100,移除色彩噪点。

安装方法

 下载软件后,将zip文件解压,获取所有文件

 找到以下路径C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

 将下载好的文件替换此文件即可。